Stadgar

Stadgar för Gördalen-Mörkret fiberförening ekonomisk förening
Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande föreningsstämma 2013-03-31. – Reviderades vid årsstämman 2017-04-14

§ 1 Firma

Föreningens namn är Gördalen-Mörkret fiberförening ekonomisk förening

§ 2 Ändamål och verksamhet

För att bidra till ökade möjligheter att kunna leva och verka i bygden, har föreningen till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via eget kommunikationsnät tillhandahålla nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefoni, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Föreningen äger rätt efter godkännande av extra eller ordinarie stämma bilda eller gå med i ett intressebolag eller ekonomisk förening vars syfte är att upphandla och/eller driva fiberrelaterade frågor och tjänster som är till nytta för Gördalen-Mörkret fiberförenings medlemmar. Detta även om Gördalen-Mörkret fiberförening inte har majoritet i bolaget/ekonomiska föreningen. Syftet med detta skall vara att skapa ekonomiska fördelar för den enskilde medlemmen i Gördalen-Mörkret fiberförening. Sådant intressebolag/förening skall endast betjäna andra lokala fiberföreningar inom Älvdalens kommun.

§ 3 Styrelsens säte och föreningens verksamhetsområde

Föreningen skall ha sitt säte i Älvdalens kommun, Särna socken. Verksamhetsområdet är GördalenMörkret-området, vilket fastställs genom stämmobeslut och dokumenteras på karta enligt nedan.

 

§ 4 Medlemskap

Fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområde kan ansöka om medlemskap. Medlem förväntas följa föreningens stadgar, föreskrifter och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligt till föreningen på föreningens tillhandahålla formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Arrendator och hyresgäst kan antas som medlemmar under förutsättning att fastighetsägaren givit sitt skriftlig godkännande. I sådant fall skall det klart framgå att fastighetsägaren påtar sig ansvaret gentemot föreningen i händelse att arrendatorn/hyresgästen ej fullföljer sina åtaganden. Om medlem äger fler fastigheter som ska anslutas till föreningens kommunikationsnät, krävs ett medlemskap per fastighet. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens kommunikationsnät.

§ 5 Medlems åliggande

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information om utvecklingen i föreningen.

§ 6 Insatser

Varje medlem ska delta i föreningen med en insats om lägst 100 SEK och högst 30000 SEK för per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsbeloppets storlek beslutas vid ordinarie eller extra föreningsstämma. Insatsen ska betalas till föreningens konto inom 30 dagar mot faktura efter att medlemskap beviljats. Återbetalning av insats se §10. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Avgifter

§ 7.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK per medlemskap. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.2 Anslutningsavgift

Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för varje upprättad anslutning på medlemmens fastighet i enlighet med vad som överenskommits i anslutningsavtalet mellan Föreningen och medlem. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som överenskommits i avtalet.

§ 7.3 Byanätsavgift

Varje medlem ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift. Avgiften fastställs fortlöpande av föreningens styrelse med utgångspunkt från vad som överenskommits i anslutningsavtal mellan Föreningen och medlem. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som överenskommits i avtalet.

§ 7.4 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster/övriga tjänster, bestäms från tid till annan av styrelsen, enligt särskilda avtal med medlem, med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast två år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen. En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen, dess egendom eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9 Förvärv av andel

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar. Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc) utan att själv vara medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet. Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första eller andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar. Beviljas medlemskap på grund av ansökan enligt första eller andra stycket inträder förvärvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den föreskrivna tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed ha sagt upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall samma rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen. Vad som sägs i andra, tredje och fjärde stycket innebär att en medlem som säljer en ansluten fastighet även kan sälja den andel i föreningen som är knuten till fastigheten och, om säljaren inte har fler fastigheter som är anslutna, att köparen kan bli medlem i säljarens ställe. Har säljaren flera anslutna fastigheter (fler andelar) kvarstår säljaren som medlem och köparen ansluts istället som en ny medlem, men behöver inte betala insats eftersom denna redan betalats för andelen i fråga.

§ 10 Medlems avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång/utträde ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. I annat fall sker avgången först vid påföljande räkenskapsårs slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts styrelsens beslut vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Upphävs beslutet av föreningsstämman har eventuell avgång som skett dessförinnan ingen verkan. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst en (1) månad före räkenskapsårets utgång. Återbetalning kan ske tidigast efter att bokslutet fastställts vid nästkommande ordinarie stämma.

§ 11 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Mandattiden är på två (2) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet. Stämman kan besluta om att välja några ledamöter på ett års mandattid för att undvika att samtliga ledamöters mandattid går ut samtidigt. Stämman får välja ledamöter till styrelsen som inte är medlemmar i föreningen. Av ledamöterna utses en till ordförande i styrelsen för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. §

12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13 Revisorer

Föreningsstämman skall årligen välja en eller två revisorer och högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisorerna skall lämna revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämma. Senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålls årsredovisning och revisionsberättelse tillgänglig.

§ 16 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Föreningsstämman ska hållas inom eller i anslutning till föreningens verksamhetsområde. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

3. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Föreläggande av budget för kommande verksamhetsår

12. Godkännande av förelagd budget

13. Beslut efter förslag från styrelsen om a. Medlemsavgift b. Insatsbelopp c. Övriga avgifter.

14. Val av styrelse

a. Styrelseledamöter

b. Ordförande

15. Val av revisor/er och eventuell revisorssuppleant/er.

16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast sex veckor före stämman. 18. Mötets avslutande

§ 17 Motioner

Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast sex veckor före stämman.

§ 18 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 19 Rösträtt

Vid föreningsstämma ger varje medlemskap en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig och underskriven daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får företräda högst två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig, biträdet har yttranderätt vid föreningsstämman. Ombud och biträde får endast vara: • annan medlem • medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo • föräldrar • syskon • annan delägare till fastigheten i fråga • myndigt barn • god man Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Vid föreningsstämman får även personer som är intresserade av föreningens verksamhet tillåts närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman.

§ 20 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska förekomma och utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämma. Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom elektroniska media eller brev Föreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningarna för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas. Om föreningsstämman skall ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.

§ 21 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut; föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda Byanätsavgifter och andra avgifter för tjänster.

§ 22 Upplösning

Upplösning eller likvidation av den ekonomiska föreningen, skall beslutas i enlighet med lagen för ekonomiska föreningar. Föreningens behållna tillgångar fördelas i sådant fall mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

§ 23 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 24 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.